Hi, how can I help you?TONY BU     Hi, how can I help you? Sammi Tang  
             

Aluminum Sheet

$0.56 - $0.60
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.40 - $0.60
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces

$0.42 - $0.48
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10000 pieces
$0.32 - $0.38
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10000 pieces

Kitchen sheet,shelf sheet,foodstuff cote

$0.30 - $0.80
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.58 - $0.65
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.52 - $0.58
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.30 - $0.80
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces

Plastic Table Cover,Plastic Table Cloth

$0.42 - $0.50
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.32 - $0.36
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.38 - $0.48
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.52 - $0.58
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.46 - $0.50
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces
$0.52 - $0.58
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 pieces